Glade Pure Clean Linen Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza 20 ml

Zakupy spożywcze online

Glade Pure Clean Linen Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza 20 ml

15,99 zł
799,50 zł/L
Opis

opis produktu

Wybierz intensywność zapachu, ustawiając przełącznik w wybranej pozycji i stwórz idealną atmosferę w każdym pomieszczeniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Glade Electric scented oil - Pure Clean Linen - zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza Uwaga Zawiera: linalol, octan 4-tert-butylocykloheksylu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku rozlania natychmiast zetrzeć płyn do sucha. Nigdy nie umieszczać innych urządzeń tuż nad gorącą powierzchnią odświeżacza. Zachować opakowanie zewnętrzne ze środkami bezpieczeństwa aż do całkowitego zużycia produktu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawiera 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, dodekanal, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, citral 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, (R)-p-menta-1,8-dien, 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd, 4,7-metano-1H-indeno-2-karboksaldehyd, oktahydro-5-metoksy-. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

wykrzyknik - Uwaga

kraj lub miejsce pochodzenia

Produkt UE

nazwa marki lub dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: 1. W razie potrzeby obróć wtyczkę urządzenia. 2. Zdejmij nakrętkę i umieść butelkę w urządzeniu. 3. Włóż urządzenie do gniazdka w pozycji pionowej. Zawsze przechowuj urządzenie/butelkę w pozycji pionowej. Przeczytaj Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa. 4. Wybierz intensywność zapachu, ustawiając przełącznik w wybranej pozycji. Umyj ręce po użyciu.

adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora). www.scjohnson.com www.scjproducts.info