MR MUSCLE ŻEL DO UDRAŻNIANIA RUR 1000 ML

Zakupy spożywcze online

Promocja do 07-06-2021

MR MUSCLE ŻEL DO UDRAŻNIANIA RUR 1000 ML

12,97 zł zamiast 13,99 zł 12,97 zł/L
do 07-06-2021 7% TANIEJ 13, 99 12, 97 1,02 TANIEJ
Opis

opis produktu

Mr Muscle żel do udrażniania rur działa w 5 minut*: 1. Udrażnia rury docierając prosto do zatoru. 2. Szybko i skutecznie dociera nawet do całkowicie zapchanych odpływów. 3. Działa natychmiastowo. 4. Pozostawia świeży zapach. Do stosowania w kuchni i łazience. *Testowany laboratoryjnie na łazienkowych zatorach (włosy i mydło).

przechowywanie

Przechowywać pojemnik pionowo szczelnie zamknięty i w chłodnym miejscu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Mr Muscle Max Żel do udrażniania rur. Niebezpieczeństwo Zawiera: Podchloryn sodu; Wodortlenek sodu; Amina, alkilo (C12-18) dimetylo, N-tlenki. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać dymu. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać wyłącznie z oryginalnym pojemniku. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

środowisko - Niebezpieczeństwo

kraj lub miejsce pochodzenia

UE

nazwa uregulowana prawnie

Żel do udrażniania rur.

nazwa marki lub dystrybutora

Dystrybutor:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: 1. Wlać 1/2 L żelu do odpływu (500 ml) 2. Pozostawić na około 5 min.* 3. Spłukać gorącą wodą w razie potrzeby powtórzyć czynność 1x Ważne: Otwierać ostrożnie. Nie używać w toalecie lub zlewie z urządzeniami do usuwania odpadów. Unikać armatur pozłacanych, zużytych lub uszkodzonych ze szkliwa i chromu. Nie ściskać ani ponownie używać; rozpryskiwać; przepychać *Testowany laboratoryjnie na łazienkowych zatorach (włosy, mydło), w przypadku uporczywych zatorów pozostawić na dłużej.

adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia: 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg. taryfy lokalnej) www.scjproducts.info www.scjohnson.com